Garantie

Op de door CarpentierMooren Bouwplein geleverde geïmpregneerd hout, hardhout en composiet artikelen wordt een garantie gegeven conform de door de fabrikant afgegeven garanties dan wel een garantie voor de looptijd van minimaal 1 jaar (indien de garantie langer is wordt dit per product aangegeven). Onze en de fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

 • De juiste verwerking van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel dien je zelf een bouwkundig expert in te schakelen
 • Wij adviseren klanten tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon heb je kans op extreme werking.
 • Jouw garantie vervalt indien jij artikelen toepast op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het dek van vlonders en vergrijzing van hout door UV straling). Om jouw garantie te behouden dient je jouw constructies (zoals schuttingen, vlonders, beschoeiingen) van uitsluitend materialen van CarpentierMooren Bouwplein te vervaardigen. Onze artikelen zijn bedoeld voor de particuliere markt en niet voor industriële toepassingen.
 • Bij het verwerken van houtproducten (zoals bijvoorbeeld vlonders, schuttingen, beschoeiing en overkapping) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren ten alle tijde een bodemspecialist en/of je gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de stappenplannen / bouwtips op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de houtproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven. Enige aansprakelijkheid inzake dezen en/of kostenvergoeding na schade is dan ook door ons uitgesloten binnen de garantie.

Je kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke of per email toestemming van ons het product verwerkt is in een alternatieve toepassing. Ook mag je geen wijzigingen hebben aangebracht en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Jij bent eveneens ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor berekeningen omtrent draagconstructies.

Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van jouw constructie vallen niet binnen de garantie. Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weer schade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derden kosten en vervolgkosten.

 • De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd jouw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door CarpentierMooren Bouwplein vergoed.
 • CarpentierMooren Bouwplein staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De door CarpentierMooren Bouwplein geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit bekent echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina kenmerken houtproducten meer details over houteigenschappen.
 • Schade aan de geleverde zaken kan evenwel ontstaan als gevolg van verzakkingen van de ondergrond of door een onjuiste constructie door de consument. Schade als gevolg van het voorgaande valt niet binnen de garantie en CarpentierMooren Bouwplein is niet gehouden tot vergoeding van dergelijke schade.
 • CarpentierMooren Bouwplein is niet gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van CarpentierMooren Bouwplein, of tenzij er sprake is van een non conformiteit.
 • Indien CarpentierMooren Bouwplein, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 • De consument is gehouden CarpentierMooren Bouwplein te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen CarpentierMooren Bouwplein mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument komen.